วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2556

LineFollowing (กลัวหาย)

Basic

Note that this is a very (very) crude algorithm, with three parameter that affect the behaviour:
 • The initial speed of the m3pi
 • How far off the centre the m3pi is before corrective action is taken
 • How aggressive the corrective action is
#include "mbed.h"
#include "m3pi.h"
 
m3pi m3pi;
 
int main() {
 
  // Parameters that affect the performance
  float speed = 0.2;
  float correction = 0.1;  
  float threshold = 0.5;
 
  m3pi.locate(0,1);
  m3pi.printf("Line Flw");
 
  wait(2.0);
  
  m3pi.sensor_auto_calibrate();
  
  while (1) {
 
    // -1.0 is far left, 1.0 is far right, 0.0 in the middle
    float position_of_line = m3pi.line_position();
 
    // Line is more than the threshold to the right, slow the left motor
    if (position_of_line > threshold) {
      m3pi.right_motor(speed);
      m3pi.left_motor(speed-correction);
    }
 
    // Line is more than 50% to the left, slow the right motor
    else if (position_of_line < -threshold) {
      m3pi.left_motor(speed);
      m3pi.right_motor(speed-correction);
    }
 
    // Line is in the middle
    else {
      m3pi.forward(speed);
    }
  }
}


PID

#include "mbed.h"
#include "m3pi.h"
 
m3pi m3pi;
 
// Minimum and maximum motor speeds
#define MAX 1.0
#define MIN 0
 
// PID terms
#define P_TERM 1
#define I_TERM 0
#define D_TERM 20
 
int main() {
 
  m3pi.locate(0,1);
  m3pi.printf("Line PID");
 
  wait(2.0);
 
  m3pi.sensor_auto_calibrate();
 
  float right;
  float left;
  float current_pos_of_line = 0.0;
  float previous_pos_of_line = 0.0;
  float derivative,proportional,integral = 0;
  float power;
  float speed = MAX;
  
  while (1) {
 
    // Get the position of the line.
    current_pos_of_line = m3pi.line_position();    
    proportional = current_pos_of_line;
    
    // Compute the derivative
    derivative = current_pos_of_line - previous_pos_of_line;
    
    // Compute the integral
    integral += proportional;
    
    // Remember the last position.
    previous_pos_of_line = current_pos_of_line;
    
    // Compute the power
    power = (proportional * (P_TERM) ) + (integral*(I_TERM)) + (derivative*(D_TERM)) ;
    
    // Compute new speeds  
    right = speed+power;
    left = speed-power;
    
    // limit checks
    if (right < MIN)
      right = MIN;
    else if (right > MAX)
      right = MAX;
      
    if (left < MIN)
      left = MIN;
    else if (left > MAX)
      left = MAX;
      
    // set speed 
    m3pi.left_motor(left);
    m3pi.right_motor(right);
 
  }
}

Ref.
http://mbed.org/cookbook/m3pi-LineFollowing

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...