วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ฝึกประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์

นักเรียนชั้น ม.4/6ข ฝึกประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์