วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ตราประจำโรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์

ตราประจำโรงเรียน พึ่งทำเสร็จครับ นำไปใช้ได้เลย @อนุญาต