วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ ๑ เทคโนโลยีน่ารู้

ม.๔/๑ ช่วยกันคิดผังความคิด

แล้วก็นำเสนอม.๔/๒ ช่วยกันคิดผังความคิด
กำลังช่วยกันเขียนผังความคิด


แล้วก็นำเสนอ