วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Line Tracking 1 Light Sensor Classic (NXC)

int s1=45;

task  main()
{
 SetSensorLight(IN_1);
 
    while(1)
    {
         if(Sensor(IN_1) < s1)
         {
             OnFwd(OUT_B,0);
             OnFwd(OUT_C,40);
         }
         else
         {
             OnFwd(OUT_B,40);
             OnFwd(OUT_C,0);
         }
    }
}