วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2554

LEGO WeDo and Scratch

โปรแกรม Scratch สามารถนำมาควบคุม LEGO WeDo ได้ด้วย น่าสนใจ


อ้างถึง http://info.scratch.mit.edu/WeDo