App สำหรับ Android บังคับหุ่นยนต์ LEGO NXT Mindstorms

การแข่งหุ่นยนต์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2557 ทีมกันตรึมโรบอท โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์ ได้สร้าง App ใช้ควบคุม ...