วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

สอบปลายภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ผ่านระบบ MOODLE LMS ที่ http://anusorn.sirin.ac.th